Πρόσληψη δυο (2) ατόμων-επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο Έργου από την Εφορία Αρχαιοτήτων/Πλάτανις Δ. Κισάμου»./

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efacha.asep@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:

«Στοά Βαρδινογιάννη – 4ος όροφος | 731 34, Χανιά», απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, υπόψιν κ. Βασιλείου Κώτσου (τηλ. επικοινωνίας: 28210 44418 – 28210 94487).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: Εφορία Αρχαιοτήτων

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΔΕ

Ειδικότητα: ΠΕ Αρχαιολόγων, ΔΕ Εργατοτεχνιτών και ελλείψει αυτής ΥΕ Εργατών

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Χανίων: 2

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 1

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 12/09/2023 – 21/09/2023

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης