Πρόσληψη εβδομήντα τριών (73) ατόμων στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

  • Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Ελ Βενιζέλου 200, Τ.Κ. 18756, Κερατσίνι, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κας Δάιου Δέσποινας (τηλ. επικοινωνίας: 2132074639).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας

Τόπος εργασίας: Κερατσίνι

Κατηγορία προσωπικού: ΔΕ, ΥΕ

Ειδικότητα: ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Χειριστών, ΔΕ Δενδροκηπουρών, ΥΕ Εργατών κήπων, ΥΕ Εργατών καθαριότητας

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Πειραιώς: 73

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 25

Αριθμός θέσεων ΥΕ: 48

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 21/11/2022 – 30/11/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης