Πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών»

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αχαρνών, Φιλαδελφείας 87 & Α. Μπόσδα, Τ.Κ. 13673, Αχαρνές, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Μητρώων και διαδικασιών Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κου Καραδήμου Δημήτριου (τηλ. επικοινωνίας: 2132072310).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Δήμος Αχαρνών (Για τη στελέχωση της ενταγμένης στη Δράση δομής «Κοινωνικό Φαρμακείο»)

Τόπος εργασίας: Δήμος Αχαρνών (Για τη στελέχωση της ενταγμένης στη Δράση δομής «Κοινωνικό Φαρμακείο»)

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: ΠΕ Φαρμακοποιός

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη του Υποέργου

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Κεντρ. Τομ. Αθηνών: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 22/02/2021 – 04/03/2021

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης