Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Υπαλλήλου Χώρου Στάθμευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών από από το ΝΠΙΔ “Οροπέδιο Λασιθίου Μονομετοχική Ανώνυμη Δημοτική Εταιρία Ξένιος Δίας”/ Ψυχρό

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ μαζί με τα απαραίτητα από9 την πρόσκληση δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:

“Οροπέδιο Λασιθίου Μονομετοχική Ανώνυμη Δημοτική Εταιρία με δ.τ. Ξένιος Δίας”, Ψυχρό, ΤΚ 72052, Οροπέδιο Λασιθίου, υπόψι κ. Μεραμβελλιωτάκη Τρύφωνα (2844340156).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: "Οροπέδιο Λασιθίου Μονομετοχική Ανώνυμη Δημοτική Εταιρία με δ.τ. Ξένιος Δίας"

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΔΕ

Ειδικότητα: ΔΕ Υπαλλήλου Χώρου Στάθμευσης

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Λασιθίου: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 12/05/2022 – 23/05/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης