Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efaevr@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή  τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σταγραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ. Μάκρης 44, 681 31 Αλεξανδρούπολη, απευθύνοντάς την στην ΕΦΑ ΕΒΡΟΥ υπόψιν λογιστηρίου (τηλ.επικοινωνίας: 2551026103)Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου

Τόπος εργασίας: Έβρος

Κατηγορία προσωπικού: ΤΕ

Ειδικότητα: ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στο λίθο, μέταλλο και κεραμικό

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 4 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου.

Αριθμός θέσεων Περιφερειακή Ενότητα Έβρου: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 21/09/2022 – 25/09/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης