Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού από τη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση txs.dpkar@culture.gr είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Θεμιστοκλέους 5, 10677 Αθήνα απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Τμήμα Εποπτείας Ελληνικών και Αλλοδαπών Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Συντονισμού Θεμάτων Διεθνών Συνεργασιών και Οργανισμών, με αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου και τον ΑΔΑ της προκήρυξης, υπόψιν κ. Ι. Λάιου τηλ. επικοινωνίας 210 3321719, εΚατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΤΕ

Ειδικότητα: ΠΕ Αρχαιολόγων, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Κάθε σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Κεντρ. Τομ. Αθηνών: 6

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 4

Αριθμός θέσεων ΤΕ: 2

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 23/09/2022 – 03/10/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης