Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efapndioikitiko@gmail.com, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αλκιβιάδου 233, Πειραιάς 18536, υπόψιν Γραμματείας (τηλ. επικοινωνίας: 210.4590759 – 4590761).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης

Τόπος εργασίας: Δ. Ελληνικού – Αργυρούπολης

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΥΕ

Ειδικότητα: ΠΕ Αρχαιολόγων, ΥΕ Εργατών

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Για χρονικό διάστημα 4 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης, έως την λήξη του υποέργου.

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Νοτ. Τομ. Αθηνών: 2

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 1

Αριθμός θέσεων ΥΕ: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 15/09/2022 – 24/09/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης