Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν την αίτησή τους με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση asep@culture.gr , είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (Εργάσιμες ημέρες 09:00-14:00), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μακρυγιάννη2-4, 11742, Αθήνα απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων πόλης Αθηνών/ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΠΑ,Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Τόπος εργασίας: Αρχαιολογικός Χώρος Ιερού Ολυμπίου Διός – Αθήνα

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ

Ειδικότητα: ΠΕ Μηχανικών, ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΥΕ Εργατών, ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών, ΔΕ Σχεδιαστών

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Έως 31-12-2022 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Κεντρ. Τομ. Αθηνών: 8

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 1

Αριθμός θέσεων ΤΕ: 4

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 2

Αριθμός θέσεων ΥΕ: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 21/09/2022 – 30/09/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης