Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού (46 ατόμων) με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως 9 μήνες απο τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Η.)/Ηρακλειο

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση odeio@dikeh.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Ωδείου Δήμου Ηρακλείου, στην ακόλουθη διεύθυνση: «Ωδείο Δήμου Ηρακλείου, Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, Νικολάου Πλαστήρα και Γιαννίκου 1 (είσοδος από την οδό Γιαννίκου, στον πρώτο όροφο), Τ.Κ 712 01, Ηράκλειο Κρήτης,
υπόψιν κας Ελένης Χατζηδάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2810342289).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η αυτοπρόσωπη ή μετ’ εξουσιοδοτήσεως κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στην ανωτέρω διεύθυνση καθημερινά από τις 9:00 έως τις 14:00Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Η.)

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα

Ειδικότητα: Μουσικών διαφόρων ειδικοτήτων

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 1η Οκτωβρίου 2023 έως 30η Ιουνίου 2024

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ηρακλείου: 46

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 25/05/2023 – 06/06/2023

Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης