Πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων ειδικότητας ΥΕ/Εργατών Αποθήκης. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 60 ημερομίσθια ανά άτομο και για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία πρόσληψης τους μέχρι 30-11-2023) από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου / Ηράκλειο

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη Διεύθυνση: Περιφέρεια Κρήτης, Διεύθυνση Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Πλ. Ελευθερίας, Τ.Κ. 712 01- Ηράκλειο, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας Νεονάκη Χαριστής (τηλ. επικοινωνίας: 2813-400366) .Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: Περιφέρεια Κρήτης – Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΥΕ

Ειδικότητα: ΥΕ/ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30-11-2023 (Μέχρι 60 ημερομίσθια ανά άτομο και για χρονικό διάστημα)

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ηρακλείου: 8

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 24/05/2023 – 29/05/2023

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης