Πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, στο Δήμο Χανίων/Χανιά

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά (t- dynamiko@chania.gr) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χανίων, Κριάρη 40, Τ.Κ. 73135 Χανιά, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Κυριακάκη (τηλ. επικοινωνίας 2821341672).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Δήμος Χανίων

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΤΕ

Ειδικότητα: ΠΕ/ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών (2 θέσεις), ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (2 θέσεις), ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος και ελλείψει ΤΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος (1 θέση), ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (1 θέση), ΠΕ/ΤΕ Γεωπόνων (1 θέση), ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών/ Πολιτικών Έργων Υποδομής/ Πολιτικών Δομικών Έργων (1 θέση)

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Χανίων: 8

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 7

Αριθμός θέσεων ΤΕ: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 10/03/2023 – 20/03/2023

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης