Πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΥΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών από την ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ/

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efalas.asep@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Κων/νου Παλαιολόγου 74, 72100, Άγιος Νικόλαος, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου, υπόψιν κ. Μ. Σαπουντζή (τηλ. επικοινωνίας: 2841022462).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΤΕ, ΥΕ

Ειδικότητα: ΠΕ Αρχαιολόγων, ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στα κεραμικά (Ομάδα Α΄), ΥΕ Εργατών

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 2 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Λασιθίου: 8

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 1

Αριθμός θέσεων ΤΕ: 1

Αριθμός θέσεων ΥΕ: 6

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 16/09/2022 – 25/09/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης