Πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων/Χανιά

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efacha.asep@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: «Στοά Βαρδινογιάννη – 4ος όροφος | 731 34, Χανιά», απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, υπόψιν κ. Βασιλείου Κώτσου (τηλ. επικοινωνίας: 28210 44418 – 28210 94487).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ

Ειδικότητα: ΠΕ Αρχαιολόγων, ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση σε υλικά από κεραμικό/γυαλί/πέτρα/μέταλλο[1ης κατεύθυνσης (πρώην τομέας Α')] και ελλείψει αυτής ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, ΔΕ Εργατοτεχνιτών και ελλείψει αυτής ΥΕ Εργατών

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 4 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου.

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Χανίων: 8

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 1

Αριθμός θέσεων ΤΕ: 1

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 6

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 16/09/2022 – 25/09/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης