Πρόσληψη προσωπικού για την Ψηφιοποίηση και Δημοσιοποίηση Επιλεγμένων Συλλογών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση prokirixeis.deam@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Αγίων Ασωμάτων 11, ΤΚ 10553, Θησείο-Αθήνα, με αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου και ΑΔΑ της προκήρυξης, υπόψη κ. Ν. Λένου – τηλ. επικοινωνίας 2103358134.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Τόπος εργασίας: Τατόι με έδρα το πρώην Βασιλικό Κτήμα Τατοΐου

Κατηγορία προσωπικού: ΔΕ

Ειδικότητα: ΔΕ Εργατών/Εργατοτεχνιτών με εμπειρία σε έργα που απαιτούν το χειρισμό κινητών μνημείων (μουσεία, ανασκαφές κ.λπ.)

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 6 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της έως τη λήξη του Υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Βόρ. Τομ. Αθηνών: 2

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 15/09/2022 – 24/09/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης