Πρόσληψη συνολικά έξι (6) ΔΕ Μαρμαροτεχνών από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας, για το έργο «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου»

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efakav@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κύπρου 14, 65403, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας, υπόψη κ. Ευ. Χιδήρογλου (τηλ. επικοινωνίας: 2510 228689)Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας

Τόπος εργασίας: Καβάλα

Κατηγορία προσωπικού: ΔΕ

Ειδικότητα: Μαρμαροτεχνιτών

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης

Αριθμός θέσεων Περιφερειακή Ενότητα Θάσου: 6

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 24/09/2022 – 03/10/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης