Πρόσληψη συνολικά διακοσίων δέκα (210) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου/Διδακτικό έτος 2022-2023, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων από το Δήμο Ηρακλείου Κρήτης

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ με αριθμό 73811/3-8-2022 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1, Τ.Κ. 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί , πρέπει απαραιτήτως να είναι υπογεγραμμένη. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: Δήμος Ηρακλείου

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΥΕ

Ειδικότητα: ΥΕ Καθαριστέςστριες σχολικών μονάδων

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Διδακτικό έτος 2022-2023

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ηρακλείου: 210

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 04/08/2022 – 18/08/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης