Πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων κατηγορίας ΔΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, στο Δήμο Πλατανιά/ Γεράνι Χανίων

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (mgiakovidou@platanias.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Πλατανιά, Γεράνι – Χανίων Τ.Κ. 73014, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κας Γιακωβίδου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 28213-40015).

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν
γίνονται δεκτές.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Δήμος Πλατανιά

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΔΕ

Ειδικότητα: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων για ισοπεδωτή διαμορφωτή γαιών -τύπου γκρέϊντερ (1 θέση), ΔΕ Οδηγών -Χειριστής Μηχανημάτων Έργου Γερανός με αρπάγη (1 θέση)

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Χανίων: 2

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 17/11/2022 – 26/11/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης