Πρόσληψη 8 ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Νέας Ιωνίας

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόµενοι/ες καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση δηλώνοντας ρητά την ειδικότητα και τον κωδικό θέσης, καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προβλέπονται για την απόδειξη των προσόντων τους και να την υποβάλουν στον φορέα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας pgiouvanoglou@neaionia.gr ή vharisi@neaionia.gr σε ενιαίο αρχείο, (αναγράφοντας στη θέση του αποστολέα το ονοµατεπώνυµο και την ειδικότητα), απευθύνοντας την στο τµήµα διοικητικών και οικονοµικών υπηρεσιών, υπόψη της κας Π. Α. Γιουβάνογλου στο τηλ. 210-2777721, 210-2759768 εσωτ. 16.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Φορέας απασχόλησης: Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Νέας Ιωνίας

Τόπος εργασίας: ∆ήµος Νέας Ιωνίας

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ

Ειδικότητα: ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ, ∆Ε ∆ΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ, ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Καθεστώς απασχόλησης: Μίσθωσης έργου

Διάρκεια απασχόλησης: ∆ιάρκειας έως εννέα (09) µήνες από τη σύναψη της σύµβασης έως 30/06/2023

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Βόρ. Τομ. Αθηνών: 8

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 4

Αριθμός θέσεων ΤΕ: 3

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 23/09/2022 – 02/10/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης