Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έντεκα (11) ατόμων κατηγορίας ΠΕ και ΔΕ, στο Δήμο Ρεθύμνης/Ρέθυμνο

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Ρεθύμνης, Λεωφ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74132, Ρέθυμνο, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, υπόψη κας Αργυρώς – Μαρίας Σταγκουράκη (τηλ. επικοινωνίας: 2831341350).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Δήμο Ρεθύμνης

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΔΕ

Ειδικότητα: ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -ΖΩΓΡΑΦΩΝ (4 θέσεις), ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1 θέση), ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (1 θέση), ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ (2 θέσεις),ΠΕ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (1 θέση), ΔΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ – ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (1 θέση), ΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ (1 θέση)

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Έως 12 Μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ρεθύμνου: 11

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 9

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 2

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 20/11/2023 – 29/11/2023

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης