Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Θεσσαλονίκης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ1
ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση:
Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, Τ.Κ. 54636 Θεσσαλονίκη,
απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων – Τμήμα Μητρώων και
Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κας Βασιλικής Βλαχιώτη (τηλ. επικοινωνίας για
πληροφορίες: 2313317139, 2313317128, 231331766, 2313317137).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Φορέας απασχόλησης: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τόπος εργασίας: ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: ΠΕ Ιατροί Εργασίας

Καθεστώς απασχόλησης: Μίσθωσης έργου

Διάρκεια απασχόλησης: Έως δώδεκα (12) μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Θεσσαλονίκης: 3

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 17/01/2022 – 26/01/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης