Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόµων για την καθαριότητα σχολικών µονάδων στο ∆ήµο Σερβίων,

More Information

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν µόνο την συνηµµένη αίτηση µε αριθµό
πρωτοκόλλου 4828/26-07-2022 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη
διεύθυνση: dikaiologitika@dservion.gr
Μαζί µε την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την
απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας. ∆ιόρθωση ή
συµπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον
δικαιολογητικών, επιτρέπεται µόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των
αιτήσεων συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής
Η αίτηση συµµετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να
εµφανίζεται υπογεγραµµένη, µε φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα
γίνονται δεκτές.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: ∆ήµος ΣΕΡΒΙΩΝ

Τόπος εργασίας: Ν ΚΟΖΑΝΗΣ

Κατηγορία προσωπικού: ΥΕ

Ειδικότητα: ΥΕ Καθαριστέςστριες σχολικών µονάδων

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: ∆ιδακτικό έτος 2022 – 2023

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Κοζάνης: 10

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 29/07/2022 – 10/08/2022

Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης