Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Βελβεντού, που εδρεύει στο Βελβεντό Νομού Κοζάνης

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ
και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικα, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βελβεντού, Αγίας
Τριάδας 21, Τ.Κ. 50400 Βελβεντό, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού (τηλ.
επικοινωνίας: 24643 – 50300, 50301, 50302)Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Δήμος Βελβεντού (Υπηρεσία Ύδρευσης)

Τόπος εργασίας: Ν ΚΟΖΑΝΗΣ

Κατηγορία προσωπικού: ΔΕ, ΥΕ

Ειδικότητα: ΔΕ Τεχνιτών (Υδραυλικών), ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 ΜΗΝΕΣ

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Κοζάνης: 2

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 1

Αριθμός θέσεων ΥΕ: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 28/07/2022 – 08/08/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης