Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Πρότυπου Κέντρου Κτηνοτροφίας & Εκπαίδευσης Βλάστης, που εδρεύει στην Βλάστη του Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ
2
ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά
(stamkos@apdhp-dm.gov.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία
της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ Ζ.Ε.Π. ΚΟΖΑΝΗΣ, Τ.Κ. 50100,
ΚΟΖΑΝΗ, υπόψη κου Ιωάννη Στάμκου (τηλ. επικοινωνίας: 2461350182).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής
υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο
των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος
μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να
εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν
γίνονται δεκτές.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας (για το Πρότυπο Κέντρο Κτηνοτροφίας και Εκπαίδευσης Βλάστης)

Τόπος εργασίας: Ν ΚΟΖΑΝΗΣ

Κατηγορία προσωπικού: ΥΕ

Ειδικότητα: YE ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Εργάτες/τριες χειρώνακτες)

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 ΜΗΝΕΣ

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Κοζάνης: 6

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 29/07/2022 – 10/08/2022

Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης