Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου για τέσσερις (4) μήνες και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 29Ιουλίουκαι ώρα 13:00 καινα είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη.Οι αιτήσεις (υπογεγραμμένες) και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε αρχείο “.zip“ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://jobs.certh.gr/. Σε περίπτωση περισσοτέρων της μιας ηλεκτρονικής υποβολής από τον ίδιο υποψήφιο για την ίδια Πρόσκληση λαμβάνεται υπόψη η τελευταία ηλεκτρονική υποβολή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310 464160, εσωτ. 145 ή στο email: zarpalas@iti.gr (κ. Δημήτριο Ζαρπαλά).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση ανάθεσης έργου

Φορέας απασχόλησης: ΕΚΕΤΑ

Τόπος εργασίας: Νομός Θεσσαλονίκης

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΤΕ

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Καθεστώς απασχόλησης: Σύμβαση ανάθεσης έργου

Διάρκεια απασχόλησης: 4 Μήνες – Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό.

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Θεσσαλονίκης: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 20/07/2021 – 29/07/2021

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης