Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών επιστημόνων, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου: “Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας ”.

Έχει λήξει

More Information

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικό φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα κάτωθι στοιχεία:
α) Διαβιβαστική επιστολή,
β) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας,
γ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να προκύπτουν τα προσόντα του
υποψηφίου σε αντιστοιχία με τις απαιτήσεις της προκήρυξης,
δ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών ΑΕΙ, και
ε) Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι
αληθή και ακριβή, και ότι ο υποψήφιος δεν έχει κώλυμα συμμετοχής στη διαδικασία
επιλογής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προκήρυξης.

Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι θα πρέπει να αποστέλλονται με τη μορφή αρχείων pdf στη
διεύθυνση library@ekby.gr με θέμα «Προσλήψεις επιστημόνων».

Η υποβολή ξεκινά από τη δημοσίευση της παρούσας, με καταληκτική ημερομηνία
παραλαβής των φακέλων στα γραφεία του ΕΚΒΥ την 17/02/2022 και ώρα 24:00.
Οι υποψήφιοι που πληρούν καταρχήν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για
προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία και ώρα που θα τους κοινοποιηθεί γραπτώς ή
τηλεφωνικώς. Σε περίπτωση που μεγάλος αριθμός υποψηφίων πληροί τα απαιτούμενα
προσόντα, θα δημιουργηθεί βραχύς κατάλογος με γνώμονα τα πρόσθετα προσόντα.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)

Τόπος εργασίας: ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΤΕ

Ειδικότητα: ΠΕ/ΤΕ Βιολογίας, Περιβάλλοντος, Δασολογίας ή Χημείας

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Η σύμβαση θα έχει διάρκεια μέχρι τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020 (31/12/2023).

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Θεσσαλονίκης: 3

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 17/01/2022 – 17/02/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης